Coöperatief leren (CL)

Wat is  Coöperatief Leren?
Coöperatief leren is een manier van werken die bij alle vakken kan worden toegepast. De lesmethodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen blijven uitgangspunt. Als het zinvol is om het doel van de les te bereiken, kunnen er didactische structuren worden ingezet. Deze structuren moeten echter wel aan een 4-tal basisprincipes voldoen. We zeggen dan dat de gebruikte structuren “GIPS” moeten zijn. GIPS staat dan voor:
G=gelijke deelname. Dit betekent dat ieder kind inbreng heeft en actief participeert in het leerproces,
I= individuele aansprakelijkheid. Ieder teamlid is aanspreekbaar op het resultaat,
P= positieve wederzijdse afhankelijkheid, dat wil zeggen dat de leerlingen elkaar nodig hebben om de opdracht te kunnen volbrengen,
S= simultane actie. Er zijn meerdere kinderen tegelijk actief.
De didactische structuren die we gebruiken hebben namen als Tweepraat, Tweetal Coach, Mix & Koppel, Tafelrondje etc.

Waarom coöperatief leren?
Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepjes (heterogeen wil zeggen: verschillende niveaus door elkaar). De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt en beter beklijft (zie afbeelding hersenen). Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: de ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

Door de keuze voor CL hopen we te bereiken:

  • dat ons onderwijs aansluit bij de leerlingen van de 21e eeuw,
  • dat leerlingen een hoge mate van betrokkenheid hebben omdat ze zelf initiatieven mogen nemen, elkaar mogen helpen en samen problemen mogen oplossen,
  • meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire proces,
  • dat er meer sociale verbinding in de groepen ontstaat,
  • dat leerlingen in natuurlijke situaties hun sociale vaardigheden ontwikkelen,
  • dat het verwerken van de leerstof efficiënter gaat (verhoging effectieve leertijd),
  • dat leerlingen leren discussiëren en vragen stellen,
  • er veel activiteit in de lessen is.